top of page

ORGANIZACE CHODU MŠ KAMARÁDProvoz školy je celodenní od 6.30 do 17.00 hodin.

Po této době je objekt elektronicky a kamerově bezpečnostně zajištěn.


Pro děti s povinnou předškolní docházkou je stanovena doba
08.30 - 12.30 hodin, kdy probíhá výuka a rodiče jsou povinni ze zákona dobu dodržovat. 

Samozřejmě mohou dítě přivádět dříve a odvádět později.

 

Ranní příchod do MŠ od 6.30 hod. do 8.30 hodin.
Po této době je školka uzamčena. 
Příchod tedy musí být
s dostatečným předstihem
, abyste dítě předali do třídy převlečené
(dítě vždy předáváte paní učitelce!) a stačili opustit budovu
i pozemek školy do 8.30 hodin. 
Příchod za 10 minut 8.30 hodin je proto pozdě!!!

V 8.30 hodin již začíná řízená dopolední činnost a pozdními příchody a odchody narušujete vzdělávání dětí. 
Prosím dodržujte školní řád! 

Pozdější příchod je možný z důvodu návštěvy lékaře, je ale třeba jej předem dohodnout s učitelkou tak, aby bylo zajištěno stravování dítěte a nebyla narušena řízená činnost nebo plánovaný pobyt venku

Vyzvedávat dítě můžete po obědě od 12.30 do 13.00 hodin,

(ne později, ruší se tak čtení pohádky a spaní ostatních dětí) 

a nebo po spaní od 14.45 do 17.00 hodin.


Budova se zamyká v 17.00 hodin, rodiče po vyzvednutí dítěte musí neprodleně opustit i pozemek školy.


Dítě může vyzvednout pouze osoba uvedená na formuláři Zmocnění k vyzvedávání dítěte, (který obdržíte a vyplníte na prvních třídních schůzkách v září) a může být vyzvána k předložení dokladu totožnosti.

 

Postup při podezření na onemocnění dítěte

Informace pro rodiče, jak bude škola

postupovat v případě onemocnění dítěte:

 

 

Informační brožura

pro pedagogické pracovníky

Informace pro rodiče zvažující odklad

školní docházky dítěte - OŠD

Individuální vzdělávání

Pokud si zákonní zástupci zvolí plnění povinného předškolního vzdělávání pro své dítě individuálně (dle §34b zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon), sdělí tuto skutečnost spádové MŠ tím, že vyplněný formulář doručí ředitelce školy  nejpozději 3 měsíce před zahájením školního roku, tzn. vždy do 31. 5.

bottom of page